.


Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και
δράσεων που διέπουν την ENETA .

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για μας.

Η ENETA , μεριμνά

για το ανθρώπινο δυναμικό της,

το εργασιακό περιβάλλον &

την προστασία του Περιβάλλοντος.
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες μας που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες
δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών που έχουν
επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος επιτευγχάνουμε μείωση του λειτουργικού κόστους  από την αύξηση της
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Εντοπίζουμε τρόπους για την δραστική μείωση των υπολειμμάτων και απορριμμάτων, την αποδοτική διάθεση αυτών
και την εξοικονόμηση ενέργειας. Είμαστε απόλυτα συμμόρφωμένοι με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

Γνωρίζουμε ότι

 • Η υπεύθυνη συμπεριφορά μας προς το φυσικό περιβάλλον βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινής ζωής και ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής και
  την ευημερία των επόμενων γενεών.
 • Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.
 • Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, εκτός από γενική υποχρέωση, οφείλει να αποτελεί δέσμευση και αναπόσπαστο μέρος της χρηστής
  επιχειρηματικής λειτουργίας.
 • Η ευθύνη προς το περιβάλλον και η εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής αποτελούν θεμελιώδη λίθο ορθής εταιρικής συμπεριφοράς και
  συνεισφοράς των επιχειρήσεων στην Αειφόρο Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, δεσμευόμαστε να αναλύουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βασικών λειτουργιών και των
δραστηριοτήτων μας, να θέτουμε κατάλληλους σκοπούς και στόχους για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και τη μείωση των
επιπτώσεών μας στο περιβάλλον, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να προωθούμε σχέδια δράσης με στόχο:

 • Να βελτιώνουμε την εταιρική οικολογική μας αποδοτικότητα.
 • Να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.


Δεσμευόμαστε για Περιβαλλοντική Διαχείριση

Μέτρα για τη βελτίωση της εσωτερικής εταιρικής οικολογικής αποδοτικότητας

 • Υπολογισμό και έλεγχο της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που προκαλεί η επιχειρηματική μας λειτουργία και προκύπτει από τη χρήση
  ενέργειας, των μεταφορικών μέσων μας, των επιχειρηματικών ταξιδιών και του χρησιμοποιούμενου χαρτιού.

 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας, του χαρτιού του νερού και φυσικών πόρων
 • Εξορθολογισμός των επαγγελματικών μετακινήσεων και την ενθάρρυνση του προσωπικού μας για χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • Ανακύκλωση του παλαιόχαρτου, των υλικών συσκευασίας, του απαξιωμένου εξοπλισμού και των πλαστικών απορριμμάτων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων,
 • Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις κατασκευές κτηρίων.
 • Επέκταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με περιβαλλοντικά κριτήρια και διενέργεια περιοδικών περιβαλλοντικών ελέγχων.
 • Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες,
 • Προσαρμογή στις απαιτήσεις προτύπων Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με στόχο την πιστοποίηση.

Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε συνεχώς με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και να παρακολουθούμε και να
ελέγχουμε περιοδικά την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
.
.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α group -  2310.239.349                                                                                       ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  7   All rights reserved.
Πρακτική Άσκηση